Steam市场 倒余额 CS:GO饰品推荐(2022/11/15)

网易BUFF价格:¥972.50IGXE价格:¥985.93Steam价格:¥1539.51Steam求购最高价:¥1160.73倒余额比例:0.79网易BUFF价格:¥66.56IGXE价格:¥66

1.折叠刀(★) | 黑色层压板 (久经沙场)

Steam 市场

网易BUFF价格:¥972.50

IGXE价格:¥985.93

Steam价格:¥1539.51

Steam求购最高价:¥1160.73

倒余额比例:0.79

2.M4A1 消音型 | 梦魇 (久经沙场)

Steam 市场

网易BUFF价格:¥66.56

IGXE价格:¥66.00

Steam价格:¥87.93

Steam求购最高价:¥83.76

倒余额比例:0.86

3.裹手(★) | 皮革 (久经沙场)

Steam 市场

网易BUFF价格:¥890.00

IGXE价格:¥900.00

Steam价格:¥1265.40

Steam求购最高价:¥1140.20

倒余额比例:0.86

4.摩托手套(★) | 日蚀 (久经沙场)

Steam 市场

网易BUFF价格:¥968.50

IGXE价格:¥988.00

Steam价格:¥1379.22

Steam求购最高价:¥1239.19

倒余额比例:0.87

5.M4A1 消音型 | 二号玩家 (崭新出厂)

Steam 市场

网易BUFF价格:¥594.50

IGXE价格:¥600.00

Steam价格:¥789.46

Steam求购最高价:¥720.38

倒余额比例:0.88

6.短剑(★) | 夜色 (久经沙场)

Steam 市场

网易BUFF价格:¥895.00

IGXE价格:¥896.99

Steam价格:¥1263.98

Steam求购最高价:¥1064.74

倒余额比例:0.89

7.运动手套(★) | 青铜形态 (久经沙场)

Steam 市场

网易BUFF价格:¥958.00

IGXE价格:¥965.56

Steam价格:¥1298.35

Steam求购最高价:¥1186.52

倒余额比例:0.89